Värmebehandling proteinfoder

Värmebehandling av proteinfoder för mjölkproduktion

Värmebehandling av proteinfoder

Syfte och mål
Det finns idag ett växande behov av egenproducerat proteinfoder till mjölkproduktion. Detta projekt strävar efter att möta ovannämnda behov och syftar till att förbättra fodrets proteinvärden och att öka tillgången på lokalt producerat högkvalitativt proteinfoder. Projektmålen är att etablera en testanläggning för värmebehandling av egenproducerat proteinfoder och delvis kunna ersätta inköp av externt proteinfoder.

Förväntade effekter och resultat
Ett framgångsrikt projekt förväntas leda till:

  • Ökad tillgång på och därmed ökad användning av lokalt producerat proteinfoder.
  • Stärkt konkurrenskraft för mjölkproducenter.
  • Ökad lönsamhet inom mjölkproduktion.
  • Minskat fossilberoende och ökad miljöhänsyn inom den gröna näringen.
  • Nya affärsmöjligheter för den gröna näringen.
  • Ökad anställningsbarhet för elever på Naturbruksskolan Sötåsen efter examen.

Planerat upplägg och genomförande
Under projektets gång kommer en testanläggning innehållande en unik bönrostare (MasterToaster) att etableras vid Naturbruksskolan Sötåsen. Värmebehandlingstekniken kommer initialt att optimeras för lokala produktionsförhållanden genom att undersöka hur val av gröda, behandlingstid och temperatur påverkar slutresultatet. Testanläggningen planeras även användas för forskning och utveckling. Exempelvis planeras en studie i samarbete med Elisabet Nadeau vid SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) i vilken det undersöks hur väl lantbruksdjur kan tillgodogöra sig näringen från det värmebehandlade fodret. 

Parallellt med försöken undersöks behovet av kompetensutveckling inom området hos lantbruksföretag och kurser utformas vid behov.

Partners

Naturbruksskolan Sötåsen

www.naturbruk.nu

JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik
www.jti.se

Kontakt

Peter Strålman
0703-00 42 47
 

uiqt|wBxm|mz5r5sizt{{wvH%vozmoqwv5{mxm|mz5r5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&kpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBvi|}zjz}s{siv{tqm|H%vozmoqwv5{m Hvi|}zjz}s5v}