Uppgradering av biogas

avskiljare

Syfte och Mål
Idag saknas det kostnadseffektiva konventionella tekniker för småskalig produktion (från lantbruk med 100-1000 djurenheter) av uppgraderad biogas och kvävegödselmedel samt kunskap om småskalig användning av uppgraderad biogas. Detta projekt syftar till att demonstrera ett fungerande koncept för småskalig produktion och användning av ovan nämnda produkter. Ett av huvudmålen med projektet är att demonstrera ett system som producerar uppgraderad biogas av två olika kvaliteter och som avskiljer ammoniak vid uppgraderingsprocessen av biogas. Projektets andra huvudmål är att öka kunskapen om småskalig användning av uppgraderad biogas bland lantbrukare, konsulter, rådgivare och teknikleverantörer.

Förväntade effekter och resultat
Projektet förväntas leda till:

  • Ökad etablering av mindre biogasanläggningar.
  • Minskad miljöpåverkan inom gröna näringen genom ökad produktion av produkter som ersätter fossila bränslen och handelsgödsel. 
  • Ökad miljöhänsyn inom lantbruket.  
  • Ökad kunskap om användning av uppgraderad biogas.
  • Ökad användning av uppgraderad biogas inom lantbruket.
  • Sänkta kostnader för småskalig biogasproduktion och därmed ökad lönsamhet.
  • Nya affärsmöjligheter för den gröna näringen.
  • Ökad anställbarhet för elever på Naturbruksskolan Sötåsen efter examen.

Planerat upplägg och genomförande
I detta projekt byggs en enkel och robust demonstrationsanläggning för småskalig produktion av uppgraderad biogas och kvävegödselmedel på Naturbruksskolan Sötåsen. Anläggningen användas bland annat för konceptutveckling och kommer visas upp under ett antal informations- och demonstrationsdagar. 

Medfinansiärer

Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF)

Kontakt

Bo Grenabo Tapper
 

Henrik Olsson (JTI)
 

Partners

RISE Biovetenskap och Material/Jordbruk och Livsmedel

SLU

Ranaverken

Biogas system AB

Hushållningssällskapet Skaraborg

Volkswagen Sverige

Valtra Tractors

Bitab

uiqt|wBjw5|ixxmzH%vozmoqwv5{mjw5|ixxmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBPmvzqs5Wt{{wvHr|q5{mPmvzqs5Wt{{wvHr|q5{muiqt|wB&kpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBvi|}zjz}s{siv{tqm|H%vozmoqwv5{m Hvi|}zjz}s5v}