UAV-teknik

Kunskapsspridning och tillämpning av ny digital teknik med obemannade

flygfarkoster (UAV) och sensorteknik inom växtodlingsbranschen (precisionsodling)

Syfte och Mål
Idag ökar tillgängligheten på UAV-teknik (obemannade flygfarkoster eller drönare) snabbt, men trots teknikens potential är användningen inom lantbruket fortfarande liten. Syftet med detta projekt är att utveckla nya produkter och tjänster med UAV-teknik till växtodlingsbranschen samt sprida kunskap om dessa. Målet är att stimulera till ökad användning av UAV-teknik inom lantbruket genom att kombinera UAV- och sensorteknik för att skapa behovskartor till precisionsstyrning av gödselspridare.

Förväntade effekter och resultat
En ökad kunskap inom området bland lantbrukare förväntas leda till en ökad användning av ny digital teknik, obemannade flygfarkoster, sensorer och precisionsodlingsteknik. Detta leder i sin tur till stärkt konkurrenskraft, ökad lönsamhet, minskat fossilberoende, minskad övergödsling och ökad miljöhänsyn inom växtodlingsbranschen. Då delar av projektet utförs på Naturbruksskolan Sötåsen förväntas projektet leda till en ökad anställbarhet för deras elever.

Planerat upplägg och genomförande
Under projektets gång kommer testflygningar med drönare utföras över utvalda fält på Naturbruksskolan Sötåsen och på andra platser. Testflygningar kommer ske med olika kameror/sensorer och resultatet jämförs med motsvarande resultat från traditionella kvävesensorer och andra markmätningar. Det kommer även utvecklas tydliga strategier och en arbetsgång för användning av data samt metoder för överföring av data till en form som går att utnyttja i det praktiska arbetet.

Parallellt med försöken kommer nya kurser och utbildningar inom området att utformas och lanseras. Kurserna utformas utifrån det aktuella utbildnings- och kompetensbehovet bland lantbrukare och aktörer inom näringen.

Partners

SLU Skara

http://www.slu.se/

Hushållssällskapet Skaraborg

http://hushallningssallskapet.se/

Naturbruksskorna Sötåsen och Svenljunga

www.naturbruk.nu

Agroväst Livsmedel AB
www.agrovast.se 

Kontakt

Mats Söderström
0511-67244
 

Hans Nilsson
0700-85 25 00
 

uiqt|wBui|{5{wlmz{|zwuH{t}5{mui|{5{wlmz{|zwuH{t}5{muiqt|wBpiv{5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpiv{5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&kpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBvi|}zjz}s{siv{tqm|H%vozmoqwv5{m Hvi|}zjz}s5v}