Peat Valley +

Syfte & Mål
Projektets fokus är att stärka utbildningens koppling till näringen. Det svenska pilotprojektet av Peat Valley+ är en del i vårt arbete för att skapa en hållbar livsmedelsproduktion och stärka kopplingen mellan stad och land. Piloten syftar till att fördjupa förståelsen för hur dagens regionala livsmedelskedjor och nätverken kring dessa ser ut. Samtidigt syftar projektet till att utveckla nya ”triple helix” samarbeten (d.v.s. samarbeten mellan forskning, näringen och offentlig verksamhet). Detta är ett sätt att utveckla undervisningen inom fältet och öka elevernas anställningsbarhet.

Förväntade effekter och resultat
Projektet och pilotprojektet förväntas leda till:

  • Fler regionala livsmedelskedjor
  • Ökad användning av närproducerade livsmedel
  • En större förståelse av vad som behövs för att tillgodose behovet från storkonsumenter
  • Nya sätt att bilda korta livsmedelskedjor och därmed nya färdigheter och fler jobbmöjligheter
  • Bättre etablering av små och medelstora företag inom fältet
  • En mer dynamisk livsmedelsbransch med starkare nätverk och bättre spridning av information
  • En starkare koppling mellan Naturbruks undervisning, universitet och näringsliv.

Planerat upplägg och genomförande
Studenter från Biologiska Yrkeshögskolan (BYS) kommer följa utvalda råvarors väg från jord till bord (inkl. alla mellansteg). Arbetet planeras mynna ut i en schematisk modell av de olika råvarornas väg till matbordet. Under projektets gång kommer det också aktivt arbetas med att knyta nya kontakter med regionala företag och universitet eller högskolor. Pilotprojektet utförs i samarbete med Högskolan i Skövde.

Svenska pilotprojektet samverkar med liknande försök i Belgien och i Nederländerna. Samarbetet ger möjlighet för mobilitet angående kompetensförsörjning och metodutveckling.

Finansiärer

Kontakt

Zoltán Dóczi
 
070 - 082 29 49

Partners

Projektledning
Stichting AOC Terra (Nederländerna)
www.aocterra.nl

Partners
Hanzehogeschool Groningen Stichting (Nederländerna)
www.hanze.nl

Gebiedscooperatie Westerkwartier (Nederländerna)
www.gebiedscooperatiewesterkwartier.
nl

Katholieke Hogeschool Vives Zuid (Beligen)
www.vives.be

Högskolan i Skövde, Avdelningen för pedagogik, socialpsykologi och språk (Sverige)
www.his.se

Västra götalandsregionen, Naturbruksförvaltningen (Sverige)
www.naturbruk.nu

%zwt|iv5lwk%zqH%vozmoqwv5{muiqt|wB&kiuqtti5nzmq|ioH%vozmoqwv5{mkiuqtti5nzmq|ioH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBvi|}zjz}s{siv{tqm|H%vozmoqwv5{m Hvi|}zjz}s5v}