Visualisera Timmerhusets energisystem- och flöden: en förstudie


Syfte och Mål

På ett av naturbruksskolan Svenljungas skogsskiften står ett timmerhus med en unik profil. Huset är nytänkande inom energihushållning genom att bland annat ha ett eget vindkraftverk, solceller och solfångare på taket samt ett nyutvecklat värmelagringssystem. Målet med förstudien är att utreda förutsättningarna för visualisering av dessa innovativa värme- och elsystem och deras funktion i realtid och hur olika energialstrare samspelar.

Det övergripande syftet med projektet är att stärka de gröna näringarna genom att öka kunskapen och intresset för energilösningar med den senaste tekniken inom sol- och vindenergi samt värmeackumulering. Förstudien syftar till att utreda hur timmerhuset i Svenljunga kan användas som testbädd för näringen och FoU för att demonstrera småskaliga energieffektiva lösningar för uppvärmning och elproduktion.


Förväntade effekter och resultat

Förstudien förväntas leda till en projektplan för projektets genomförandefas. Inom det kommande projektet realiseras de föreslagna visualiseringskoncepten, vilka förväntas leda till:

  • En stärkt ställning för timmerhuset som testbädd
  • Ett minskat fossilberoende
  • Ökad kunskap och intresse kring nya energilösningar
  • Ökad anställningsbarhet för eleverna vid Svenljunga Naturbruksskola.
  • En stärkt förståelse för hur elen produceras och hur valet av energialstrare kan påverka fossilanvändningen.
  • En stärkt koppling mellan Västra Götalands naturbruksskolor och högskolor och forskningsinstitutioner.


Planerat upplägg och genomförande

Inom ramen för förstudien har en inventering av timmerhuset genomförts för att utreda dess förutsättningar för visualisering. Utifrån den här inventeringen och input från en designworkshop, med relevanta aktörer för timmerhuset som testbädd, utvecklas nu ett koncept för visualiseringen av timmerhusets energisystem och riktlinjer för energivisualisering på Naturbruksskolan Svenljunga. I slutskedet av förstudien kommer det tas fram en projektplan för genomförandefasen.

Förstudien pågår under perioden 2016-02-01 – 2016-09-01

Partners

SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Chalmers tekniska högskola

Naturbruksskolan Svenljunga

Naturbruksskolan Sötåsen

Kontakt

Camilla Freitag
070 - 082 42 96
  

Carolina Dolff
+46 (0)10 516 57 95
 

uiqt|wBkiuqtti5nzmq|ioH%vozmoqwv5{mkiuqtti5nzmq|ioH%vozmoqwv5{muiqt|wBkizwtqvi5lwtnnH{x5{mkizwtqvi5lwtnnH{x5{muiqt|wB&kpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBvi|}zjz}s{siv{tqm|H%vozmoqwv5{m Hvi|}zjz}s5v}