Våtsådd av åkerböna & ärta

Syfte och Mål

Sverige har en ökande efterfrågan på inhemskt producerade proteinrika grödor och behov av att stärka den naturliga kväveförsörjningen inom lantbruket. Med syfte att möta dessa behov undersöks i detta projekt om våtsåddsmetoden (d.v.s. sådd av ärta/åkerböna som blandats in i flytgödsel i samband med sådd) har positiv inverkan på uppkomst och avkastning av åkerböna och ärta. Tidigare erfarenheter har visat att våtsåddmetoden kan ge upp till 20 % högre avkastning i höstraps och underlättar etableringen eftersom man endast behöver en överfart av fältet i samband med sådd.

Projektets andra huvudsyfte är att kartlägga och fylla kompetensbehovet inom det aktuella området. Målet är att stimulera till ökad odling av proteingrödor i Sverige och skapa en större miljöhänsyn inom växtodlingsbranschen.

Förväntade effekter och resultat

En djupare kunskap om optimala odlingsförhållanden för proteinrika grödor förväntas leda till en ökad och mer diversifierad odling av dessa grödor i Sverige. Detta stärker den naturliga kväveförsörjningen inom lantbruket och hjälper till att möta en ökad efterfrågan på inhemskt producerade proteinrika grödor. Närodlade produkter bidrar till färre transporter och därmed reducerad användning av fossila bränslen och minskad miljöbelastning. Projektet förväntas även bidra till nya produkter från åkerbönor och fler affärsmöjligheter inom den gröna näringen, vilket i sin tur leder till stärkt konkurrenskraft och ökad lönsamhet. Då delar av projektet utförs på Naturbruksskolan Sötåsen förväntas projektet leda till en ökad anställbarhet för deras elever.

Planerat upplägg och genomförande

Odlingsförsök utförs vid Naturbruksskolan Sötåsen där två olika grödor odlas med både våtsåddsmetoden och sådd med vanlig såmaskin. Parallellt med försöken utformas och lanseras nya kurser och utbildningar inom området. Kurserna utformas utifrån det aktuella utbildnings- och kompetensbehovet bland lantbrukare och aktörer inom näringen.

Partners

Naturbruksskolan Sötåsen
www.naturbruk.nu

 JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik
www.jti.se

Kontakt

Hans Nilsson
 
 0700-85 25 00

uiqt|wBpiv{5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpiv{5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&kpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBvi|}zjz}s{siv{tqm|H%vozmoqwv5{m Hvi|}zjz}s5v}