FAQ - antagningssiffror HT-15

Frågor och svar antagningssiffror för ht-2015 – gymnasial nivå

Hur ser sökläget ut generellt?
Naturbruksprogrammet har under några år tillbaka haft en nedåtgående trend när det gäller antalet sökande. Förra året vände vi den trenden något då vi ökade i marknadsandelar. 

De gymnasiala antagningssiffrorna, till våra naturbruksskolor inom Västra Götalandsregionen, för 2015 ser ut att bli relativt låga i jämförelse med tidigare år.

Hur ser sökläget ut för varje inriktning?
Elevutvecklingen ser olika ut på de fyra inriktningarna på naturbruksprogrammet. Trädgårdsinriktningen röner ett svalt intresse från ungdomselevernas sida i hela landet, samtidigt som trädgårdsnäringen har ett behov av 2500 nya medarbetare årligen under överskådlig tid enligt Michael Insulander (Naturbrukets Yrkesnämnd). Djurinriktningen (inkluderar häst- och hundutgångarna) tappar elever i hela landet inom både djur och hästutgångarna och det är inom denna inriktning konkurrensen är tuffast från friskolor.

Man kan också se att söktrycket på inriktningen skog ökat sedan utbildningen inom förvaltningen koncentrerats till en skogsskola. Motsvarande utveckling ser vi på lantbruksinriktningen som ökat när inriktningen erbjuds på färre skolor. 

Vad gör förvaltningen?
Naturbruksförvaltningen fortsätter att aktivt arbeta för att våra utbildningar och skolor ska möta framtidens utmaningar på ett bra sätt. Mer om hur vi förändrar oss kan ni läsa under frågor och svar sektionen nedan.

Vad händer nu?
209 förstahandssökande har fått ett preliminärt antagningsbesked. Vi befinner oss just nu i en omvalsperiod som pågår fram till 15 maj, antalet kan komma att ändras till dess.

Det slutliga antalet som valt att börja en utbildning hos oss till hösten, på en gymnasial nivå, vet vi först efter omvalsperiodens slut.

I skiftet maj/juni får gymnasiesärskolans sökande sitt slutliga antagningsbesked.

För övriga gymnasiesökande kommer det slutliga beskedet i skiftet juni/juli.

Det görs ingen preliminär antagning till yrkesintroduktion. Antagning till yrkesintroduktion görs inte på betyg utan efter en individuell bedömning. Antagning till yrkesintroduktion kommer att ske vid två tillfällen, dels i början av juli och dels i mitten av augusti. Antagning till yrkesintroduktion görs i mån av plats och i samverkan med hemkommunen, detta tar olika lång tid, därav två antagningsomgångar.

Var kan jag se antagningssiffror för varje skola?
Eftersom antagningsprocessen inte är klar än finns inga definitiva siffror över antalet elever för varje skola. Det resultat som finns är än så länge preliminärt. 

uiqt|wB&kpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5%vit{iuqlq{H%vozmoqwv5{muiqt|wBvi|}zjz}s{siv{tqm|H%vozmoqwv5{m Hvi|}zjz}s5v}